Family by Sygic boduje

Family-by SygicSvoju aplikáciu  Family by Sygic uviedla spoločnosť  Sygic na trh v januári 2013. A už dva mesiace po uvedení na trh získal tento produkt  v severnej Amerike prestížne ocenenie Parent Tested Parent Approved (PTPA). Ide o ocenenie ktoré  odovzdáva PTPA Media, popredný hodnotiaci program s najväčšou nezávislou testovacou komunitou rodičov ( viac ako 60 000 členov ), ktorá sa venuje testovaniu produktov určených  pre rodiny.

Ocenenie PTPA uisťuje používateľov aplikácie o tom, že do rúk dostali naozaj bezpečnú a špičkovú aplikáciu a nemusia sa obávať zneužitia osobných údajov či narušenia súkromia. “V PTPA Media sme hrdí nato, že hráme takúto dôležitú úlohu v certifikovaní produktov, ktorým môžu dôverovať rodiny na celom svete,” hovorí CEO a zakladateľka spoločnosti Sharon Vinderine. “Pre ocenenie sú vybrané produkty  na základe  vlastností a spotrebiteľských skúseností nie na  základe komerčných hľadísk,“ dodáva.

family-by-sygic

Pre Sygic je ocenenie od PTPA Media úspechom nielen pre aplikáciu, ale aj pre značku. “Sme poctení, že aplikácia Family by Sygic vyhrala takéto prestížne ocenenie. Je obrovským zadosťučinením, že náš produkt zameraný na rodiny bol označený komunitou s viac ako 60-tisíc členmi  za dôveryhodný,” povedal CEO spoločnosti  Michal Štencl.

Ap­li­ká­cia Fa­mi­ly by Sy­gic zob­ra­zí po­lo­hu čle­nov ro­di­ny na ma­pe v reál­nom ča­se. Ro­dič, ako ad­mi­nis­trá­tor ap­li­ká­cie, si mô­že zvo­liť bez­peč­né a ne­bez­peč­né zó­ny, čo sú zoz­na­my miest ale­bo adries, kto­ré sú pre je­ho ro­di­nu bez­peč­né, res­pek­tí­ve kde sa mô­žu jej čle­no­via cí­tiť oh­ro­ze­ní. Ak sa vaše di­eťa v ta­kých­to zó­nach ocit­ne, ap­li­ká­cia vás upo­zor­ní no­ti­fi­ká­ciou. Sygic zdieľa informácie výlučne v rámci vašej rodiny, takže sa nemusíte obávať, že by sa informácie o pohybe vašich ratolestí dostali do nepovolaných rúk.

 Funkcie Family by Sygic:

  • Sledovanie polohy rodinných príslušníkov
  • Posielanie správ naprieč rôznymi platformami – Android a iOS
  • Automatické upozornenia na opustenie bezpečnej zóny – napríklad keď dieťa opustí školu alebo odchádza od babičky
  • Upozornenie na vstup do nebezpečnej zóny
  • V prípade potreby odoslanie SOS správy s informáciou o polohe
  • Rozšírená realita pre lokalizáciu dieťaťa v reálnom priestore
  • Funkcia Geofence  no včasné upozornenie, keď sa člen rodiny priblíži k určenej polohe
  • Odoslanie informácie o polohe
  • Navigovanie k členom rodiny
Zdroj: http://www.mojandroid.sk
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

three + two =