Zakázaná navigácia vo Švajčiarku

(www.navigaciavmobile.sk)

Ak sa chystáte do Švajčiarska a vo svojom aute používate GPS navigáciu prečítajte si pred cestou nariadenie Švajčiarskej vlády, ktoré stanovuje podmienky pre používanie GPS navigácie na Švajčiarskych cestách.


1. Ktoré GPS navigácie zákon vo Švajčiarsku zakázal?
Zakázané je použitie každého GPS zariadenia, ktoré obsahuje POI /Point of interes – body záujmu/, ktoré špecifikujú umiestnenie mobilných alebo pevne osadených cestných radarov. Švajčiarska vláda sa snaží vysvetliť uvedené nariadenie argumentmi o zhoršení morálky a etiky jazdy na cestách, nakoľko i nedisciplinovaní vodiči sa takto legálne môžu vyhnúť represii. Medzi ďalšie argumenty patri zhoršenie možnosti policajných kontrol, vzhľadom na predčasné varovanie vodičov, či porušenie homogenity cestnej premávky.

2. Vzťahuje sa zákon aj na GPS navigácie, ktoré majú v databáze POI iba súradnice pevne osadených cestných radarov?
Áno

3. Vzťahuje sa predmetné nariadenie i na GPS zariadenia, ktoré nespolupracujú s mobilným telefónom?
Všetky GPS zariadenia, ktoré ľubovoľným spôsobom dokážu varovať vodiča pred blížiacou sa kontrolou rýchlosti premávky, sú daným nariadením zakázané.

4. Sú legálne mobilné telefóny, ktoré obsahujú funkcie GPS?
Mobilné telefóny s funkciou GPS navigácie sú legálne pokiaľ neobsahujú funkciu GPS lokalizácie policajných kamier a stacionárnych radarov.

5. Existujú PDA zariadenia, ktoré sa dajú použiť ako navigačné GPS prístroje. Je týmto nariadením zakázané ich použitie v premávke?
PDA s funkciou GPS navigácie sú legálne pokiaľ neobsahujú funkciu GPS lokalizácie policajných kamier a stacionárnych radarov.

6. POI /Body záujmu/ je možné uložiť do pamäte GPS zariadenia, teda ak sú miesta rýchlostných kontrol známe, je možné ich uložiť do GPS navigácie. Je táto činnosť takisto nelegálna?
Táto činnosť je v rozpore s uvedeným nariadením, či už ju vykoná priamo užívateľ, predajca alebo výrobca GPS zariadenia.

7. Sú dovolené varovania pred rýchlostnými kontrolami prostredníctvom rádia, SMS správ, internetu či TwixRoutera?
Všetky menované spôsoby varovania pred cestnými radarmi a policajnými kontrolami vôbec sú zatiaľ na území Švajčiarska povolené. Z dostupných informácií však vyplýva snaha švajčiarskych miestnych vlád obmedziť, resp. úplne zakázať i tieto druhy varovania nedisciplinovaných vodičov. Pripomínajú pritom, že telefonovanie a posielanie SMS správ vykonávané vodičom počas jazdy sú činnosťami zakázanými.

8. „RADAR INFO CENTRÁLA“ vo Švajčiarsku pritom vo svojich propagačných materiáloch ponúka GPS prístroj AMIGO s funkciou varovania pred cestnými radarmi. Je tento postup tejto inštitúcie legálny?
Použitie AMIGO GPS zariadenia je nelegálne. Inštitúcia, ktorá ponúkala toto zariadenie už bola vyzvaná na odstránenie nezrovnalostí medzi parametrami zariadenia a nariadením. Vo verzii s funkciou varovania pred stanovišťami rýchlostných kontrol je GPS AMIGO zariadenie zakázané.

9. Platí všeobecný zákaz na použitie všetkých GPS zariadení, ktoré obsahujú databázu mobilných alebo pevne osadených cestných radarov alebo sa zákaz týka len funkcie upozorňovania na radary počas jazdy?
Nariadenie zakázalo použitie všetkých GPS navigácií obsahujúcich databázu miest mobilných alebo pevne osadených cestných radarov.

10. Môže príslušník polície zhabať GPS zariadenie obsahujúce funkciu varovania pred cestnými kontrolami alebo je povinný najprv preveriť aktívnu funkciu varovania?
Príslušník polície je oprávnený zhabať všetky GPS zariadenia, ktoré obsahujú databázu bodov cestných radarov v nezávislosti od jej aktivácie či aktualizácie.

11. Je prístupný zoznam povolených GPS zariadení?
Podobný zoznam neexistuje, nakoľko nie je potrebný. Všeobecne platí zákaz používania všetkých GPS zariadení s funkciou varovania pred cestnými radarmi, pri jazde.

12. Čo musím urobiť, ak moje GPS zariadenie obsahuje funkciu varovania s databázou bodov cestných radarov?
V prípade, že vaše GPS zariadenie obsahuje túto databázu a má funkciu varovania pred rýchlostnými kontrolami, je nutné túto databázu z pamäte zariadenia vymazať. Predajca je povinný na základe žiadosti používateľa toto vykonať.

13. Zavádza menované nariadenie povinnosť pri vstupe do Švajčiarska demontovať GPS zariadenie, ktoré obsahuje funkciu varovania?
V prípade, že colné orgány Švajčiarska alebo polícia zaeviduje používanie GPS zariadenia s funkciou varovania pred cestnými radarmi, musí vodič počítať s odobratím zariadenia alebo finančnou pokutou.

14. Platí zákaz vyplývajúci z tohto nariadenia aj na použitie notebookov alebo podobné prenosné zariadenia, ktoré sú schopné varovať pred stanovišťami rýchlostných kontrol?
Zákaz sa vzťahuje i na tieto zariadenia, pokiaľ podobne ako GPS zariadenia poskytujú vodičovi informáciu o rozložení cestných radarov a rýchlostných kontrol.

15. Všetky navigačné prístroja sú založené na GPS báze, pri ktorej môže užívateľ konfigurovať POI – body záujmu. Tieto sa ukladajú do pamäte GPS zariadenia zadaním zemepisnej dĺžky a šírky. GPS zariadenia nepracujú na vlnách, ktoré vysielajú cestné radary, prečo je potom používanie GPS zariadení s funkciou varovania pred cestnými radarmi zakázané?
GPS zariadenia v princípe nelokalizujú cestné radary, ale upozornia užívateľa, na polohu zvoleného body záujmu, čo v tomto prípade môže byť i miesto rýchlostnej kontroly – stanica mobilného alebo pevne osadeného cestného radaru. Vzhľadom na to, že dnešné typy GPS zariadení už deklarujú submetrovú presnosť, údaje nimi poskytnuté sú veľmi presné a s vysokou pravdepodobnosťou dokážu varovať vodiča pred blížiacou sa kontrolou. Predstavujú tak vyšší stupeň zariadení s funkciou varovania pred cestnými radarmi.

16. Aké stanovisko zaujal krajinský súd vo Švajčiarsku k faktu, že miesta rýchlostných kontrol sú verejné dostupné prostredníctvom siete Internetu?
Krajinská vláda Švajčiarska zaujala jednoznačné stanovisko k tomuto sporu. GPS navigácie sa schválením tohto nariadenia stávajú jednoznačné zakázaných artiklom, pokiaľ majú schopnosť varovať vodiča pred rýchlostnou kontrolou.

17. Vychádzajúc z vyššie uvedeného možno uvážiť, že len také použitie GPS zariadenia, ktoré varuje pred rýchlostnou kontrolou je zakázané. Upozornenie na body záujmu ako – Nebezpečná zákruta na ceste, Kruhový objazd a pod. sú povolené a pokiaľ GPS zariadenie obsahuje len databázu týchto bodov, aj jeho použitie počas premávky je dovolené.
V zmysle nariadenia je nelegálne len také použitie GPS zariadenia, ktoré varuje pred umiestnením cestného radaru. Všetky ostatné POI – body záujmu sú v plnom súlade s platnou legislatívou.

18. V konečnom dôsledku sa možno domnievať, že použitie GPS zariadení s funkciou varovania pred rýchlostnou kontrolou môžu napomôcť cieľu polície, dosiahnúť bezpečnosť premávky na cestách a rast etiky v premávke. Prečo potom toto nariadenie dalo GPS zariadeniam s varovaním predradarmi červenú?
Ako morálne silná odpoveď slúži stanovisko Výboru miestnej vlády vo Švajčiarsku, ktoré tvrdí, že rýchlostné limity platia všade a nielen na úsekoch, kde sú umiestnené cestné radary. Iba ak vodič dodržuje rýchlosť počas celej doby premávky, správa sa bezpečne a neohrozuje iných účastníkov premávky.

19. Týka sa uvedený zákaz iba vo vozidle pevne inštalovaných GPS zariadení, alebo súčasne i mobilných zariadení, ktoré poskytujú používateľovi možnosť varovania pred cestnými radarmi?
Nariadenie stanovilo jednoznačne zákaz používania všetkých druhov GPS zariadení a iných zariadení s funkciou varovania pred rýchlostnými kontrolami počas premávky

20. Týka sa uvedený zákaz aj použitia GPS zariadení s funkciou varovania pred cestnými radarmi, ktoré nie sú pevne prepojené s vozidlom /položené na sedadle spolujazdca a pod./?
Áno. Všetky takéto zariadenia sú zakázané. Nezávisí to od ich prepojenia, či prípadného nepripojenia s vozidlom.

21. Niektoré GPS zariadenia ponúkajú užívateľovi funkciu, obmedziť alebo vypnúť funkciu varovanie pred bodmi záujmu – cestnými radarmi. Je deaktivovanie tejto funkcie v zariadení dostačujúca na splnenie litery zákona?
Deaktivácia alebo obmedzenie funkcie varovania pred bodmi záujmu nie je dostačujúca pre účely nariadenia.

22. Niektoré GPS systémy majú už výrobcom v pamäti uložené body pevných umiestnení cestných radarov. Pri týchto systémoch už užívateľ nemá možnosť rozšíriť databázu bodov záujmu. Sú tieto systémy a ich používanie v premávke povolené?
Aj v tomto prípade je nariadenie striktné a zakazuje použitie všeobecne všetkých GPS zariadení, ktoré majú funkciu varovania pred rýchlostnými kontrolami.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

three × five =